European flag

Jak wygląda klasyfikacja kabli pod względem pożarowym?

Jak wygląda klasyfikacja kabli pod względem pożarowym

Klasyfikacja kabli pod względem pożarowym odgrywa ważną rolę w zapewnieniu ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami.

W poniższym poradniku omówimy klasyfikację kabli pod kątem reakcji na ogień oraz jakie kryteria są brane pod uwagę, co pomoże ci podjąć świadome decyzje przy wyborze odpowiednich kabli w różnych środowiskach.

Dyrektywa CPR

Dyrektywa CPR (skrótowiec od ang. Construction Products Regulation) to skrót od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, uchwalonego dnia 9 marca 2011 roku. To rozporządzenie zastąpiło wcześniejszą dyrektywę 89/106 EEC, znana jako CPD (Construction Product Directive). Nowe przepisy mają na celu klasyfikację wyrobów budowlanych oraz precyzyjne określenie przepisów dotyczących metod ich testowania. Wszystko to ma zapewnić rzetelną informację o właściwościach użytkowych wyrobów budowlanych na rynkach Unii Europejskiej.

Dla przewodów i kabli używanych jako wyroby budowlane, dyrektywa CPR opiera się na zharmonizowanej normie europejskiej EN 50575:2014, której data wdrożenia ustalona została na 1 lipca 2016 roku. Po tej dacie producenci i importerzy mieli 12 miesięcy na zapewnienie pełnej zgodności z nowymi przepisami oraz dostosowanie się do nowych wymagań. Oznacza to, że od 1 lipca 2017 roku wszystkie przewody instalacyjne traktowane są jako wyroby budowlane podlegające odpowiednim regulacjom.

Normy i klasyfikacje kabli pod względem pożarowym

Jeśli chodzi o kwestie pożarowe w przypadku kabli kluczowe są:

  • norma PN-EN 50575:2014 – to jedna z podstawowych norm określających reakcję ogniową kabli; klasyfikuje ona kable na podstawie ich reakcji na ogień, dając użytkownikom klarowne informacje o bezpieczeństwie;
  • klasyfikacja RE, E, D, C, B, A – kable są oceniane pod kątem emisji dymu (R), ilości ciepła wydzielającego się podczas spalania (E), szybkości rozprzestrzeniania się płomieni (D), zdolności do utrzymania łączności elektrycznej (C), skuteczności ochrony przed spalaniem po zdjęciu źródła ognia (B), oraz odporności na ogień zewnętrzny (A).

Norma PN-EN 50575:2014

Poniżej przedstawiamy oznaczenia klas kabli, zgodne z wytycznymi normy EN50575:

  • Euroklasa Aca – metoda testowania EN ISO 1716, są to kable bezhalogenowe;
  • Euroklasa B1ca – metody testowania EN 50399 oraz EN 60332-1-2, dodatkowe kryteria to wydzielanie dymu (s1, s2), płonących kropli/cząstek (d1,d2) oraz kwasów (a1), to kable bezhalogenowe;
  • Euroklasa B2ca – metody testowania EN 50399 oraz EN 60332-1-2, są to kable z PVC twardego oraz kable bezhalogenowe;
  • Euroklasa Cca – metody testowania EN 50399 oraz EN 60332-1-2, są to kable bezhalogenowe;
  • Euroklasa Dca – metody testowania EN 50399 oraz EN 60332-1-2, są to kable z bardzo dobrym gatunkowo PVC;
  • Euroklasa Eca – metody testowania EN 60332-1-2, to np. kable z PVC;
  • Euroklasa Fca – to kable nie spełniające wymagań dla kabli klasy Eca, kable polietylenowe oraz PVC.

Klasyfikacja kabli pod względem pożarowym jest niezwykle istotna dla bezpieczeństwa każdego systemu elektrycznego. Wybór odpowiedniego kabla zależy od konkretnej aplikacji i norm, które muszą zostać spełnione. Warto zainwestować w kable o wyższych klasach pożarowych, aby zminimalizować ryzyko potencjalnych zagrożeń oraz zapewnić ochronę zarówno ludzi, jak i mienia.