Przewody te charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami chemicznymi - wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą.

Przewody w izolacji fluoropolimerowej

 

Przewody fluoropolimerowe odporne są na następujące substancje chemiczne:

Kwas abietynowy
Ethyl exoate
Eter etylowy
Alkohol etylowy
Octan etylu
Cetan
Chlor
Chloroform
Kwas chlorosulfonowy
Kwas chromowy
Węglan etylu
Dibutyl
Eter metylowy
Formamid metylowy
Hydrazyna metylowa
Dioxane
Chlorek żelazowy
Fosforek żelaza
Esachloroetan
Bezwodnik octowy
Kwas octowy
Bromek etylenu
Glikol etylenowy
Wodorek akrylu
Octan allilowy
Metacrylacid allilowy
Chlorek glinowy
Kwas metanowy
Amoniak (płyn.)
Chlorek amonowy
Anilina
Benzyna
Chlorek benzenu
Benzonitryl
Alkohol benzylowy
Ołów
Borax
Brom
Octan butylu
Butyl

Metanol
Keton metylowo-etylowy
Kwas metylo-metakrylowy
Kwas metakrylowy

Naftalen fluorowy
Nitrobenzen fluorowy
Formaldehyd
Furan
Chlorek magnezowyHydrazyna heksanowaAceton
Fenon acetonowy
Rozpuszczalniki
Al kohol
N-oktadecylowy
Wodorotlenek sodowy
Chlorowodorek sodowy
Nadtlenek sodowy
Nitrobenzen niesyntetyczny
Nitrometan
Potas
Octan potasu
Wodorotlenek potasu
Chlorek wapniowy
Wodorosiarczyn węgla
Naftalen
Naphtole
N-Butylamina
2-nitrobutanol
Propanol 2-nitrometylowy
Oleje roślinne
Oleje zwierzęce
Ozon

Pięciochlorobenzamid
Etylen nadchloranowy
Nadmanganian
Fenol

Pięciochlorek fosforu
Kwas fosforowy
Kwas ftalowy
Pinen
Piperidine
Poliakrylonitryl
Pirydyna
Kwas azotowy
Kwas chlorowodorowy Siarka
Kwas siarkowy
Mydła
Chlorek cynawy
Tetratlenek azotu
RtęćŚrodki czyszcząceTetrabromotan
Tetrachloretan
Trójelanolamina

Kwas trójchlorooctowy 
Trójchloroetylen 
Fosforan trójkrezolowy

Metakrylan winylu
Woda
Ponadtlenek wodoru
Xylol
Chlorek cynkowy
Cyklohexan Cyklohexanon

Woda morska
Kwas siarkowy (30%) 
Olej transformatorowy
Paliwo turbinowe JP4 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji. Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.